Všeobecné smluvní podmínky

Článek I.

Obecná a úvodní ustanovení

1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako „VSP“) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla (dále jen jako „smlouva“) uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem
a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VSP upravují podrobněji práva
a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem včetně všech souvisejících služeb, které jsou pronajímatelem poskytovány.

2. Právní vztahy vznikající v rámci uzavřených smluv a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z těchto vztahů se řídí kogentními ustanoveními obecně závazných právních

předpisů České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění, dále smluvními ujednáními v uzavřených smlouvách a těmito VSP.

 

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nájemce se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem smlouvy, s těmito VSP, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které se vztahují k jím uzavíranému obchodu. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že se seznámil s těmito VSP, které mu byly zaslány po dokončení rezervace na webu www.caravia.cz.

2. Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, příp. sídla právnické osoby, telefonický a emailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem. Za účelem ověření těchto údajů je nájemce povinen prokázat pronajímateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou platných úředních dokladů, z nichž min. jeden musí být občanský průkaz nebo pas, které zašle ofocené (bez fotografie) společně s vyplněnými a podepsanými VSP. Osoba jednající jménem právnické osoby či právnickou osobu zastupující je povinna doložit oprávnění k jednání za právnickou osobu. Nesplní-li nájemce tyto podmínky, vyhrazuje si pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem smlouvu.

3. Je-li nájemcem právnická osoba, je statutární orgán nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené smlouvy, nesplní-li je nájemce tyto podmínky, vyhrazuje si pronajímatel právo odmítnout uzavřít
s nájemcem – právnickou osobou smlouvu.

4. Nájemce poskytuje pronajímateli uzavřením smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy.

5. Pronajímatel se zavazuje v maximálně možné míře chránit veškeré údaje dle zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, a jakožto správce zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje nájemce, a to za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele za účelem administrativní správy uzavřené smlouvy a dále k nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod zákazníkovi, které o zákazníkovi získá při své činnosti. Nájemce podpisem těchto podmínek dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho osobní údaje výše uvedeným způsobem.

 

Článek III.

Pronájem vozidel

1. Předmětem nájmu je vozidlo specifikované v uzavřené Nájemní smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho vybavení, které je blíže specifikováno v uzavřené Nájemní smlouvě
a Předávacím protokolu příslušenství sepsaném mezi pronajímatelem a nájemcem v den vypůjčení

vozidla. Vybavení v Předávacím protokolu vybavení se dělí na základní (v ceně pronájmu)
a volitelné (za příplatek).

2. Nájemce přebírá do dočasného užívání vozidlo od pronajímatele za podmínek sjednaných
v uzavřené Nájemní smlouvě a těchto VSP a zavazuje se pronajímateli za užívání vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby užívání vozidla vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, ve kterém je převzal.

3. Nájemce není oprávněn přenechat vozidlo, které je předmětem Nájemní smlouvy, do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. Porušení této povinnosti zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit, čímž však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu případné škody. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo s péčí řádného hospodáře výlučně k účelu, ke kterému je určeno (rekreace). Zejména je zakázáno použití vozidla jako ubytovacího zařízení na srazech typu Technoparty, jako mobilní stánek občerstvení, apod. Počet osob využívajících zázemí a příslušenství vozidla nesmí překročit maximální povolenou obsazenost vozidla. Provozování v terénu, který není určen k běžné jízdě pro obytná vozidla, je zakázáno. V obytném voze, karavanu je zákaz kouření a domácích mazlíčků (pes, kočka, fretka…). Markýzu (pokud je jím vozidlo, vybaveno) nepoužívat za větrného a nepříznivého počasí.

4. Minimální věk řidiče je 23 let. Řidičem může být pouze osoba způsobilá, čímž se rozumí, že má praxi v řízení motorových vozidel skupiny B v délce alespoň tři roky. Řidičem může být buď nájemce, nebo jím pověřená osoba. Nájemce se zavazuje předložit pronajímateli při převzetí vozidla doklady (platný řidičský a občanský průkaz, popř. cestovní pas), které způsobilost řidiče k řízení vozidla prokazují. V případě nepředložení těchto dokladů je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za případné škody, způsobené řízením nezpůsobilým řidičem, plně zodpovídá nájemce.

5. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem vozidla, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, vykonat též za dohledu pronajímatele zkušební jízdu s vozidlem, potvrdit předání a vrácení vozidla v Předávacím protokolu vozidla a dodržovat všechna doporučení pronajímatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě. Proškolení nájemce s obsluhou vozidla a jeho příslušenství zajistí pronajímatel.

 

Článek IV.

Kauce

1. Nájemce obytného vozu je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 30000 Kč za obytný vůz FIAT XGO, nebo 20000 Kč za obytný vůz VW TRANSPORTER, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti
s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Kauce nebude po dobu pronájmu úročena.

2. Kauce je splatná nejpozději v okamžiku vypůjčení vozidla nájemcem. Pokud bude hrazena v den vypůjčení, může být placena v hotovosti. Kauci nelze platit na místě jiným způsobem.

3. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, pokuty za přestupky, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

 

Článek V.

Rezervace a uzavření smlouvy

1. Rezervací vozidla se rozumí nájemcem projevený závazný zájem o pronájem vozidla v termínu stanoveném nájemcem prostřednictvím on-line rezervačního formuláře umístěného na www.caravia.cz odeslaného pronajímateli elektronicky či vyplněného s pronajímatelem telefonicky.

2. Pronajímatel uzavírá smlouvy s nájemci výlučně v písemné formě. K uzavření smlouvy dochází na základě zákazníkem řádně a úplně vyplněného rezervačního formuláře na www.caravia.cz odeslaného pronajímateli, na jehož základě pronajímatel zasílá budoucímu nájemci na jím určenou e-mailovou adresu návrh smlouvy společně s pokynem k úhradě zálohy, popřípadě nájemného. Nájemce se zavazuje dvě vyhotovení jím podepsaných návrhů smluv a VSP zaslat zpět na adresu pronajímatele prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo fotokopii elektronicky na e-mail. Je-li ve stanovené lhůtě po rezervaci vozidla uhrazena stanovená záloha (popřípadě nájemné) na základě pokynu k úhradě pronajímatel po obdržení nájemcem podepsaných návrhů smluv tyto smlouvy se zákazníkem uzavře (podepíše), a zašle zpět jedno vyhotovení uzavřené smlouvy s VSP a daňovým dokladem nájemci prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky.

 

Článek VI.

Nájemné

1. Pronajímatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno
v uzavřené Nájemní smlouvě. Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce nájmu vozidla, zvoleném časovém režimu a období nájmu vozidla dle ceníku pronajímatele umístěného na www.caravia.cz.

2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:

a. Nejpozději do 3 pracovních dnů zálohu ve výši 50 % nájemného na základě pokynu k úhradě, který nájemce obdrží od pronajímatele v elektronické podobě.

b. Nejpozději 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla doplatek na nájemné.

c. Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla nájemci, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, jinak nejpozději alespoň pracovní den předcházející termínu vypůjčení vozidla. V těchto případech je pronajímatel oprávněn vyžadovat uhrazení nájemného v plné výši. Jiný způsob
a režim plateb lze sjednat individuálně.

3. Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu
s touto smlouvu neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Za účelem uhrazení dlužného nájemného a kauce je pronajímatel oprávněn stanovit nájemci náhradní lhůtu a po jejím marném uplynutí je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Nezaplacení doplatku pronájmu
v termínu stanoveném těmito VSP je chápáno jako odstoupení od smlouvy dle čl. XIII, bod 3. Stornopoplatek bude započten proti zaplacené záloze.

4. Po obdržení zálohy na nájemné bude vystaven nájemci doklad o přijaté platbě a po obdržení doplatku na nájemné daňový doklad.

5. Nájemce se zavazuje platby dle uzavřené smlouvy realizovat bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popř. na pokynu k úhradě, nestanoví-li VSP nebo individuální dohoda s pronajímatelem jinak. Za okamžik zaplacení je považováno připsání platby na účet pronajímatele.

6. Pronájem vozidla je možný kdykoli.  Nájemné se počítá na jednotlivé kalendářní dny. Pro účely stanovení nájemného za první a poslední den pronájmu je stanoven okamžik předání vozidla nájemci na 08.00 hodin, okamžik vrácení vozidla zpět pronajímateli na 15.00 hodin.

7. Cena nájemného neobsahuje jednorázový servisní poplatek u obytných vozů (viz. níže). Jednorázový servisní poplatek u obytných vozů je 1.500,–Kč. Tento poplatek není účtován při pronájmu obytného vozu při trvání nad 7 dní. Servisní poplatek se hradí převodem na účet. Servisní poplatek zahrnuje (plná nádrž čisté vody /pouze u obytných vozů/, plná PB lahev, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, 1X chemie do chemického WC, 1X toaletní papír pro chemické WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti – zelená karta (při výjezdu do zahraničí), havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 10%, asistenční služby, silniční daň, dálniční známku ČR, rozsáhlé vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách – seznam tohoto vybavení je součástí Předávacího protokolu vybavení.).

8. Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu, karavanu se nájemné nevrací.

 

Článek VII.

Předání vozidla nájemci a vrácení zpět pronajímateli

1. Předání vozu nájemci a vrácení zpět pronajímateli závisí na zvoleném časovém režimu pronájmu. Předání vozu nájemci proběhne v době od 8:00 a vrácení zpět pronajímateli do 15:00 hodin, s ohledem na stanovení výše nájemného dle Čl. VI, odst. 6. V době mimo hlavní sezónu lze sjednat individuální podmínky předání a vrácení vozidla a to vždy po předchozí domluvě
s pronajímatelem.

2. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předpokládaný čas předání a vrácení vozidla. Nájemce si je vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozidel, pokud tyto časy nedodrží.

3. Místo předání a vrácení vozidla je na adrese pronajímatele, nestanoví-li smlouva jinak.

4. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti
z provozu vozidel vč. „zelené karty“, havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí 10% a asistenční služby. Všechna pojištění platí na území celé Evropy (vyjma Moldavska). Ostatní pojištění si
v případě potřeby hradí nájemce.

6. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot. Zákaz tankování BIO nafty.

7. Nájemce při vrácení vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozidle. Nájemce vrací vozidlo pronajímateli čisté (běžný prach se toleruje)
a uklizené, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC, umytým nádobím a nepoužitým (příp. vyměněným) hasicím přístrojem, lékárničkou a servisní sadou na opravu pneumatiky.

8. Nájemce je povinen vrátit spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu

(OTP, potvrzení o uzavření pojištění a návody k použití).

9. Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní Předávací protokol vybavení a Seznámení
s obsluhou a kontrola funkčnosti, který se nájemce zavazuje podepsat. Nesouhlasí-li nájemce
s údaji uvedenými v těchto protokolech, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu svého nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu vybavení, Nájemní smlouvě nebo v Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti nebude brán zřetel.

10. Nájemce podpisem Předávacího protokolu vybavení a Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti výslovně prohlašuje a uznává, že:

a. byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, který odpovídá údajům uvedeným
 v protokolu;

b. vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně specifikovaných v protokolu;

c. byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením;

d. vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo pronajímatelem vyžadována.

11. Nájemce je oprávněn vrátit vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě nevzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného. O předčasném vrácení vozidla je nájemce povinen pronajímatele alespoň telefonicky informovat.

12. Pronájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce nebo ho nájemce doplatí pronajímateli.

13. Nebude-li vozidlo nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že

vozidlo bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla Policii ČR. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst.12.

 

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle uzavřené smlouvy dle Čl. IV a VI, jakož i při nesplnění podmínek v těchto VSP stanovených. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků dle Čl. VIII, odst. 3.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo předchozím nájemcem včas vráceno v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, vyšší moci apod., a pokud nebude k dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazenou zálohu, nájemné či kauci v plné výši nájemci.

3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli stornopoplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. Tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků.

a. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 30 a více před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 30% ze sjednaného nájemného.

b. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 až 29 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50% ze sjednaného nájemného.

c. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 1 až 14 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 80% ze sjednaného nájemného.

d. Pokud nájemce odstoupí od smlouvy v den předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% ze sjednaného nájemného.

4. Nájemce si může sjednat na vlastní náklady pojištění stornopoplatků u z mnoha dostupných pojišťoven ČR.

5. Změna termínu pronájmu (překnihování) z důvodu nenadálé závažné události (úraz, nemoc, ad.) je v zásadě možná. Poplatek za překnihování se sjednává individuálně. Poplatek za překnihování může být (zejména v době mimo hlavní sezonu) i nulový.

 

Článek IX.

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

1. Vozidla pronajímatele jsou havarijně pojištěna včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,– Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel
a asistenční službu. Pojištění vozidla je sjednáno u pojišťovny. Výluky z plnění z havarijního pojištění ze strany pojišťovny jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách a jsou dostupné na https://www.uniqa.cz/ popř. jsou k dispozici u pronajímatele.

 

2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména na:

I. škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím;

II. ztrátu vybavení vozidla, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím;

III. zavazadla a přepravovaný náklad;

IV. poškození pneumatik a disků vozidla;

V. škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozidla;

VI. škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkohol. nápojů, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozidlem;

VII. odcizení vozidla, pokud nebylo řádně uzavřeno a uzamčeno;

VIII. zpronevěru vozidla;

3. Vozidla jsou vybavena kartou asistenční služby platné na celém území Evropy.

4. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus – zjištěný
 i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody
s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.

5. Při každé škodě na vozidle způsobené třetí osobou anebo v důsledku dopravní nehody, zaviněné i nezaviněné, včetně odcizení, vandalismu na vozidle nebo jeho části je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody.

UNIQA asistenční služba tel. +420 272 101 020  Volat ihned po události, nejlépe před příjezdem policie – kdykoli, 24h denně (operátor bude chtít vědět číslo pojistné smlouvy – to najdete ve složce
u technického průkazu-zelená kartička)

– pronajímatel: Klatovy tel. +420 608 978 611  nebo Praha +420 777 559 559

6. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.

7. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli. V těchto případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá tedy nájemce za celou škodu.

8. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí pojišťovna při dodržení bodů 4 a 5. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.

9. Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. Vyplacením pojistného plnění vzniká pronajímateli povinnost vyúčtovat nájemci kauci.

10. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

11. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle – i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli, apod.).

 

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Nájemce pečuje o to, aby na předmětu pronájmu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení (instrukce jsou
v tištěné podobě v každém vozidle).

2. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny nebo úpravy předmětu pronájmu ani zapůjčeného příslušenství. Zakázáno je zejména vrtání, šroubování, lepení, polepování, apod.

3. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.

4. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, jakož i nepřevážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky a plyny, drogy.

5. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla či přívěsu. Výjimku tvoří použití nákladního přívěsu schváleného pronajímatelem.

6. Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří, klapek
a okenních uzávěrů) a užívat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

7. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá.

8. Zahraniční cesty v rámci Evropy jsou možné. Pro cesty do rizikových evropských zemí (Albánie, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Makedonie, Turecko) je nutný předchozí souhlas pronajímatele. Pro cesty do mimoevropských zemí je nutný předchozí souhlas pronajímatele
a zažádání o speciální pojistnou ochranu. Souhlas pronajímatele se zahraniční mimoevropskou cestou bude vyznačen v Předávacím protokolu vozidla a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení půjčovny. Pronajímatel si vyhrazuje právo zakázat cesty do některých konkrétních zemí.

9. Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy.

10. V případě, že nájemce použije povinnou výbavu vozidla (lékárničku, hasicí přístroj, rezervní kolo při defektu pneumatiky, nebo i sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo opravit (v opačném případě bude cena odečtena z vratné kauce).

 

11. V nástavbách se pohybujte bez obuvi. Ve vozidle a nástavbě je zákaz domácích mazlíčků (psi, kočky, fretky…)

12. Vozidlo je pro vaši bezpečnost vybavené gpslokátorem.

13. Osoba přebírající předmět nájmu je povinna seznámit posádku obytného vozu, karavanu, pokud nebyla při převzetí, s obsluhou a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

 

Článek XI.

Smluvní sankce

1. Ztratí-li nájemce technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,– Kč.

2. Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,– Kč.

3. Pokud nájemce vrátí předmět pronájmu neuklizený a znečištěný, s nevylitou a nevypláchnutou nádrží WC, či neumytým nádobím, pronajímatel účtuje částku 1500,– Kč. Při silném znečištění – olejem, barvou, lepidlem, krví, močí, atd. – pronajímatel účtuje částku 5000,– Kč.

4. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, vyúčtuje mu pronajímatel chybějící množství pohonných hmot včetně manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč.

5. Za každý den prodlení s vrácením vozidla pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 12.

6. Nezávisle na smluvní pokutě uvedené v odstavci 5 tohoto článku může být na nájemci vymáhána pronajímatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodu nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nájemcem.

7. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem. Seznam věcí je v předávacím protokolu příslušenství.

8. Částku sankce určuje výhradně pronajímatel.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vzniklé ze smlouvy o pronájmu vozidla budou řešeny podle Zákona
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. Rozhodčí smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu vozidla.

2. Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy lze platně sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky.

3. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.

4. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

5. Zákazník podpisem těchto Všeobecných smluvních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit.

6. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem  1.1.2021

 

 

 

Pronajímatel                                                                                           Nájemce